Mikä on POM+PedaSens?

POM eli ”Pieni oppiva mieli” on suomalainen, alle kouluikäisille lapsille suunnattu ohjelma, jossa harjoitellaan johdonmukaisesti ja säännöllisesti stressivasteiden säätelemistä, mielen malttamista ja rauhoittumista. Pieni Oppiva Mieli -tutkimushanke on osa Hawn-säätiön rahoittamaa tutkimusta, jossa kehitetään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sovellettavaa MindUP™-opetusohjelmaa, jonka periaatteilla lapsia opetetaan tunnistamaan stressivasteiden säätelyjärjestelmän aktivoitumiseen liittyviä kehollisia tuntemuksia, pitämään niitä luonnollisena osana itseään ja viivästyttämään niiden synnyttämää välitöntä toiminnan ja mielihyvän palautumisen tarvetta. Lapsia myös ohjataan suuntaamaan tarkkaavaisuutta keskittyneesti erilaisiin ärsykkeisiin ympäristössä ja kiinnittämään huomioita siihen, minkälaisia tuntemuksia ne aiheuttavat sekä itsessä että muissa.

Aikaisempien tutkimusten mukaan, rauhoittumisen ja tiedostamisen (sekä itsen että ympäristön) harjoitukset ovat  vähentäneet pienten koululaisten jännitystä, ahdistuneisuutta, negatiivista mielialaa, impulsiivisuutta, ylivilkkautta, ahdistuneisuutta  ja masennusta (Lee ym. 2008; Mendelson ym. 2010; Shapiro ym.2008). Positiivisia vaikutuksia on todettu varsinkin sosiaalisissa taidoissa, tarkkaavaisuudessa, oman toiminnan ohjauksessa sekä akateemisissa taidoissa. (Burke 2013; Flook ym. 2010; Siegel 2010; Semple, ym. 2010; Black ym. 2009; Schonert-­‐Reichl & Lawor, 2010).

PedaSens-interventiotutkimus on Helsingin yliopiston varhaiserityiskasvatuksen LASSO- tutkimushankkeen tutkimusta. Siinä tutkitaan voiko lyhyellä interventiolla vähentää lasten päiväkodissa kokemaa stressiä vahvistamalla päiväkodin aikuisten pedagogista sensitiivisyyttä. Pedagoginen sensitiivisyys on aikuisen kykyä säädellä ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja viestit, joihin vastataan lapselle mielekkäällä tavalla. Koko lapsiryhmään kohdistuvan sensitiivisyyden oletetaan tukevan lapsia stressin säätelyssä ja sitä kautta lisäävän heidän sosiaalista hyvinvointia ja oppimista. Samalla toivomme, että se lisäisi aikuisten työhyvinvointia tuomalla työhön lisää merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia.

PedaSens-interventio perustuu teorioihin lapsen kehityksestä sekä aikuisen ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Periaatteet nousevat siis esimerkiksi neurobiologiaan ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuvista tutkimuksista yhdistettynä pedagogiseen tietoon laadukkaasta vuorovaikutuksesta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Alustavat tutkimustulokset antavat viitteitä interventiotutkimuksen vaikuttavuudesta päiväkodin vuorovaikutussuhteiden tukemisessa (Harkoma 2016).