Tutkimuksen tavoitteet

POM+PedaSens on lukuvuonna 2019-2020 toteutettava päiväkoti-interventio, joka perustuu POM-hankkeesta ja PedaSens-hankkeesta saatuihin tuloksiin. Intervention tavoitteena on:

  1. Edistää lasten itsesäätelytaitoja
  2. Edistää varhaiskasvatuksen opetus-ja kasvatushenkilöstön pedagogista sensitiivisyyttä
  3. Ehkäistä kiusaamista varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä

Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota lasten stressiin. On todistettu, että pienikin lapsi voi kuormittuessaan kokea stressiä, jolla saattaa olla haitallisia vaikutuksia lapsen kasvuun, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Lapset tarvitsevat ja kaipaavat arkeensa keinoja rauhoittua ja tyynnyttää mielensä. Keinojen puuttuessa säätelemättömän stressin riski kasvaa. Lapsen stressin säätelyn vahvistaminen osana laadukasta varhaiskasvatusta saattaa vähentää tulevaisuuden terveysongelmia. Itsesäätelytaidot ovat hyvin merkittävä tekijä lasten tulevaisuuden kannalta, koska ne ovat yhteydessä lapsen koulusuoriutumiseen ja – motivaatioon.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen pedagogisella sensitiivisyydellä ja kehittyneillä keskittymis- ja mentalisaatiotaidoilla on todettu olevan positiivinen vaikutus lasten itsesäätelyyn ja samalla stressinsäätelyyn. Myös tietoisuustaitoja soveltavien stressinsäätelyohjelmien hyvinvointivaikutuksista on selkeää tieteellistä näyttöä. Ohjelmissa vahvistetaan erilaisten strategioiden avulla lasten tarkkaavuutta, itsesäätelytaitoja, stressinsietokykyä ja positiivista ajattelua.

POM+PedaSens-tukimuksen tavoitteena on selvittää mielenhallintaharjoitusten vaikutusta pienten lasten itsesäätelytaitojen kehitykseen. Tarkoitus on tutkia ja kehittää päiväkoti-ikäisen lapsen ikätasolle sopivaa ohjelmaa, jolla olisi mahdollista vahvistaa lasten tunnetaitoja, aistitiedon käsittelyä, tarkkaavuutta ja vuorovaikutustaitoja, ja samalla itsesäätelyä ja stressihallintaa. Toinen tavoite on varhaiskasvattajien pedagogisen sensitiivisyyden ja mentalisaatiotaitojen kehittäminen.